Untitled Document

 

 

Statut Fundacji.pdf

1% podatku OPP.pdf 

 

 

 


WPiA UŁ

 


Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych powstała we wrześniu 2003 roku w Łodzi - wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000172918.
Jej założycielami są między innymi:
Uniwersytet Łódzki,
Bank PEKAO S.A.,
International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam).

Celem fundacji jest:
1. Rozwój nauki prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego
prawapodatkowego, oraz innych dziedzin odnoszących się do podatków
2. Upowszechnienie wiedzy o podatkach i prawie podatkowym

Realizacja założonych celów odbywa się poprzez następujące działania:

  • gromadzenie i udostępnianie polskiej i zagranicznej literatury, aktów prawnych i orzecznictwa,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej- organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów,
  • organizowanie i finansowanie badań naukowych,
  • wspieranie badań naukowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • wspieranie aktywności studenckiej- finansowanie stypendiów zagranicznych i nagród,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności prawniczej- sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych

Fundacja realizuje swe cele we współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju jak również za granicą- przede wszystkim z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej
w Amsterdamie/ International Bureau of Fiscal Documentation/. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

grejfrut.pl