Untitled Document

 

 

Statut Fundacji.pdf

1% podatku OPP.pdf 

 

 

 


WPiA UŁ

 

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, w dniach 9 i 10 maja 2008 r. odbyła się w Łodzi w Pałacu Biedermanna, należącym do Uniwersytetu Łódzkiego, międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce ochrony praw podatnika (taxpayer protection) i polityki podatkowej (tax policy).

Międzynarodowa konferencja: "Taxpayer Protection. Tax Policy" ("Ochrona praw podatnika. Polityka Podatkowa")
Łódź, 9-10 maja 2008 r.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami: prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela, Kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, prof. dr hab. Henryka Piekarskiego, Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Zofii Duniewskiej, Pro-Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Michała Seweryńskiego, Członka Rady Programowej Centrum oraz dr Jerzego Kropiwnickiego, Prezydenta Miasta Łodzi. W wystąpieniach podkreślono szczególne znaczenie Centrum jako instytucji stale przyczyniającej się do rozwoju badań naukowych i teorii prawa podatkowego oraz upowszechniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego i podatków, jak również osiągnięcia Centrum w zakresie współpracy międzynarodowej.

Następnie odczytano i przekazano na ręce prof. Huberta Hamaekersa i prof. Jana de Goede listy z podziękowaniami wystosowane przez prof. dr hab. Wiesława Pusia, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dr hab. Zbigniewa Górala, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, w uznaniu roli jaką prof. Hamaekers i prof. de Goede odegrali w rozwoju Centrum i osiąganiu celów Centrum, między innymi przez aktywny udział w pracach Rady Programowej Centrum (odpowiednio, jako Przewodniczący i Członek Rady) i prowadzenie wykładów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji. Przyznano im też medale Uniwersytetu Łódzkiego "W Służbie Społeczeństwu i Nauce".

W ramach części konferencji, zatytułowanej "Taxpayer Protection", zostały wygłoszone referaty dotyczące ochrony praw podatnika w świetle europejskiego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (prof. Pasquale Pistone, dr Adam Zalasiński, prof. Daniel Deak). Prof. Jan de Goede przedstawił zagadnienie ochrony praw podatnika w międzynarodowym prawie podatkowym. Ponadto zostały zaprezentowane referaty dotyczące Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako narzędzia ochrony praw podatnika (mgr Agnieszka Leszczyńska), karty praw podatnika (prof. Philip Baker) oraz instytucji rzecznika praw podatnika (prof. Fernando Serrano). Przedstawiono również raporty krajowe dotyczące ochrony praw podatników w: Austrii (mgr Katharina Kubik, współautorstwo raportu mgr Michael Hoellbacher), Belgii (prof. Caroline Docclo), Hiszpanii (prof. Pedro Herrera), Niemczech (prof. Ekkehart Reimer, prezentacja raportu mgr Nadia Altenburg, mgr Rudolf Huebner, mgr Matthias Huber), Polsce (dr Adam Mariański), Rosji (prof. Marina Karaseva Sentsova i prof. Danil Vinnitskiy), Stanach Zjednoczonych (prof. Stafford Smiley), Szwecji (prof. Cecile Brokelind) i Włoszech (dr Carlo Romano i prof. Antonio Uricchio). Raporty krajowe posłużyły też do przygotowania raportu generalnego konferencji dotyczącego ochrony praw podatnika (prof. Włodzimierz Nykiel, mgr Małgorzata Sęk). Ponadto, prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiła problematykę ochrony praw podatnika z perspektywy polskiej administracji podatkowej, w tym przedsięwziętych lub planowanych działań legislacyjnych mających na celu poprawę ochrony podatników.

Drugiego dnia konferencji odbyła się też odrębna sesja ekonomiczna z zakresu polityki podatkowej. W ramach sesji ekonomicznej wygłoszono referaty na temat dobrego opodatkowania w obliczu złej polityki (dr Jarosław Neneman), dobrego i sprawiedliwego opodatkowania w rozwijających się demokracjach, w tym konkurencji systemów podatkowych (prof. Hans-Georg Petersen), podatków dochodowych od osób fizycznych (Christian Valenduc), podatku liniowego (prof. Michael Keen). Następnie przeprowadzono dyskusję na temat możliwości stworzenia i utrzymania dobrego systemu podatkowego w warunkach demokracji parlamentarnej. W dyskusji, której przewodniczył prof. Marek Belka, wzięli udział m.in.: prof. Michael Keen, dr Jarosław Neneman, prof. Hans-Georg Petersen, dr Christoph Rosenberg, Christian Valenduc.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją. Drugiego dnia konferencji, w godzinach popołudniowych, odbyła się wycieczka po Łodzi.

W konferencji uczestniczyło 120 osób z 12 krajów, w tym 28 gości zagranicznych. Ze względu na liczbę gości zagranicznych, konferencję z pewnością można zaliczyć do największych międzynarodowych konferencji podatkowych zorganizowanych w Polsce.

Konferencję zorganizowano przy finansowym wsparciu:

 
Partner Konferencji
   

Konferencję dofinansowano z budżetu Urzędu Miasta Łodzi

Szczegółowy program konferencji

Prezentacje wykorzystane w trakcie konferencji

Galeria zdięć >>>

 

grejfrut.pl