Untitled Document

 

 

Statut Fundacji.pdf

1% podatku OPP.pdf 

 

 

 


WPiA UŁ

 


Zagadnienia ogólne prawa podatkowego

Fundacja CDiSP, Łódź, 2014

Redakcja naukowa – Włodzimierz Nykiel i Michał Wilk

Cena – 75,00 zł
Zamówienia prosimy składać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
tel.: 42 665 58 54
e-mail:  fundacja@cdsp.pl;   mstank@uni.lodz.pl

Założeniem niniejszego opracowania było przedstawienie w sposób ogólny podstawowych problemów prawa podatkowego. Skoncentrowano się w tym obszarze na przedstawieniu kluczowych zagadnień dotyczących istoty poszczególnych rodzajów podatków tj. podatków dochodowych, konsumpcyjnych oraz majątkowych, na tle instytucji ogólnego prawa podatkowego.
Oprócz tego celem publikacji było także przedstawienie w szerszym kontekście pewnych uwarunkowań ogólnosystemowych mających bądź generalny charakter (takich jak problematyka wykładni prawa podatkowego z uwzględnieniem jego specyfiki), bądź też usytuowanych zewnętrznie względem systemu prawa krajowego, które w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nabrały fundamentalnego znaczenia dla praktyki tworzenia i stosowania prawa. W pracy sformułowano również spostrzeżenia autorów w zakresie ewolucji systemów podatkowych w ostatnich dziesięcioleciach, a także kierunków ich przeobrażeń i tendencji rozwojowych.

Spis treści:

 • Rozdział I Pojęcie i elementy konstrukcji podatku    (W. Nykiel)
 • Rozdział II Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego  (B. Brzeziński, A. Olesińska)
 • Rozdział III Specyfika wykładni prawa podatkowego  (B. Brzeziński, M. Zirk-Sadowski)
 • Rozdział IV Rodzaje podatków    (Z. Kukulski)
 • Rozdział V Podatki dochodowe    (A. Mariański, D. Strzelec)
 • Rozdział VI Podatki konsumpcyjne    (M. Kalinowski)
 • Rozdział VII Podatki majątkowe    (M. Kalinowski)
 • Rozdział VIII Międzynarodowe prawo podatkowe    (Z. Kukulski)
 • Rozdział IX Źródła prawa podatkowego UE    (A. Wyrozumska)
 • Rozdział X Acquis communautaire w zakresie prawa podatkowego    (M. Kalinowski)
 • Rozdział XI Tendencje rozwojowe prawa podatkowego    (W. Nykiel, M. Wilk)

Protection of Taxpayer's Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective

Autorzy: Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk

Seria:  MONOGRAFIE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009
Kod: KAM-1338:W01P01

The book, like the first part of the conference, deals with the issue of the protection of taxpayer's rights from the perspective of European tax law, international tax law, as well as the domestic tax law of nine countries. The theory of taxpayer protection s also covered.

 

Europejskie prawo podatkowe.

Wybór opracowań.
Fundacja CDiSP, Łódź, 2004

Redakcja naukowa – Agnieszka Olesińska
Cena – 45,00 zł.

Na skutek przystąpienia do Unii Europejskiej Polska znalazła się w obicie obowiązywania prawa europejskiego. Z dnia na dzień stało się ono dla nas prawem o takim samym znaczeniu jak prawo krajowe. Z tego względu znajomość prawa europejskiego stała się koniecznością . Z uwagi na to, że prawo europejskie stanowi ugruntowany porządek prawny, z perspektywy państwa przystępującego do Unii Europejskiej tak samo istotne staje się poznanie dorobku orzecznictwa i doktryny, które wykształciły się na gruncie regulacji europejskich i w określonej mierze oddziałują na stosowanie prawa europejskiego.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi wybranych instytucji europejskiego prawa podatkowego.

Spis treści:

Włodzimierz Nykiel
Podstawowe cechy i zakres prawa podatkowego
Unii Europejskiej
7
Marek Kalinowski
Wykładnia przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
17
Izabela Andrzejewska-Czernek Opodatkowanie prywatnego użytku towarów w świetle przepisów VI Dyrektywy VAT 39
Krzysztof Lasiński-Sulecki
Stały zakład w Szóstej Dyrektywie VAT
i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
55
Bogumił Brzeziński
Zasada niedyskryminacji w europejskim prawie podatkowym. Sprawa Gilly i aktualne kierunki orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
65
Ewa Prejs
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tle dyrektyw wspólnotowych dotyczących podatków bezpośrednich
95
Adam Zalasiński
Harmonizacja opodatkowania odsetek i należności licencyjnych - Dyrektywa Rady 2003/49/EC
127
Adam Zalasiński
Harmonizacja opodatkowania dochodów z oszczędności - Dyrektywa Rady 2003/48/EC
147
Maciej Chrzan
Problem dyskryminacji odwróconej w sferze podatków bezpośrednich w europejskim prawie wspólnotowym
161
Adam Biegalski
Eliminacja międzynarodowego ekonomicznego podwójnego opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych w Unii Europejskiej
171
Marek Kalinowski
Harmonizacja podatków pośrednich obciążających gromadzenie kapitałów
191
 

grejfrut.pl